Ethische code

Geen enkele arts kan gedwongen worden tot een (voortzetting van een) behandeling waar hij/zij het in geweten niet (meer) mee eens is.

De basisfilosofie van het ZNA-fertiliteitscentrum is gebaseerd op een adogmatische, verdraagzame, multicultureel opgebouwde aanpak, waarbij met alle religieuze, filosofische en ideologische overtuigingen rekening wordt gehouden voor zover deze geen therapeutische dwang of beperkingen opleggen welke in strijd zijn met de actuele inzichten en verworvenheden van de medische wetenschap. Dit wil niet zeggen dat de arts niet het recht heeft een behandeling bij een bepaald paar 

Bij overlijden van één van de leden van het koppel dat de oorspronkelijke kinderwens formuleerde, wordt in principe verdere behandeling waarbij zaadcellen, eicellen of embryo’s waar de overledene toe bijdroeg,stopgezet. Enkel in het geval er geslachtscellen of embryo’s bewaard werden door cryopreservatie kan post-mortem voortplanting mogelijk zijn in zoverre voor deze optie was gekozen via de bestemmingsformulieren en dit binnen de wettelijke bepaalde termijn. De keuze door de patiënten voor het ter beschikking houden van ingevrozen materiaal bij overlijden van één van de partners houdt voor het centrum echter geen verplichting in om aan deze aanvraag te voldoen.

Aan alle koppels die met een behandeling starten van ovulatieinductie, intra-uteriene inseminatie (IUI) of IVF/ISCI zal een toestemmingsdocument (standaardovereenkomst) worden meegegeven waarbij de wensouders verklaren:

  • dat ze voldoende op de hoogte zijn gebracht van de oorzaken en eventuele aanvullende onderzoeken betreffende hun steriliteit, onvruchtbaarheid of subfertiliteit
  • dat ze voldoende op de hoogte zijn gebracht van de procedure, risico’s en eventuele ongemakken van de behandeling
  • dat ze op de hoogte zijn dat een behandeling een inspanningsverbintenis betekent en geen resultaatsverbintenis is
  • dat er voldoende aandacht werd besteed aan de emotionele en psychische aspecten van de behandeling door centrum.
Laatste update op: 12-08-2021