Missie en strategisch beleidsplan

Onze missie

ZNA luistert. ZNA staat voor kwaliteitsvolle zorg

De essentie van ons streven naar kwaliteit is vervat in de vraag: wat heeft de patiënt nodig? ZNA kiest voor radicaal patiëntgerichte zorgverlening, en luistert daarom naar patiënten en hun familieleden, naar huisartsen en andere zorgverleners, naar sociale organisaties. ZNA wil zijn sleutelrol binnen het totale zorgaanbod in Antwerpen ten volle opnemen. Als dat betekent ‘pionieren’ dan doen we dat. Als dat betekent ‘samenwerken’, dan doen we dat. Wat de kwaliteit van onze zorg ten goede komt, wat de patiënt ten goede komt, is altijd een goed idee.

ZNA zorgt. ZNA staat voor toegankelijke zorg

Ons principe van toegankelijkheid is heel eenvoudig: ZNA weigert niemand. Als een deel van de bevolking de financiële drempel naar ons zorgaanbod niet of nauwelijks kan nemen, dan is het aan ons om die drempel verder te verlagen en een oplossing te zoeken. Dat deden de OCMW-ziekenhuizen al jaren en blijven ze doen binnen ZNA. In de prijsbepaling, in de waarborgregeling, in onze samenwerking met ziekenfondsen en sociale organisaties in het Antwerpse, en met name in de inspanningen van onze sociale diensten. Kwaliteitszorg heeft pas betekenis als iedere burger er toegang toe heeft.

Ons strategisch beleidsplan en doelstellingen

In ons Strategisch Beleidsplan is vastgelegd waar we met ZNA in de toekomst willen staan.
Het is een ambitieus en concreet toekomstbeeld. In de toekomst wil ZNA op basis van meetbare patiënttevredenheid tot de top 3 van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux behoren.
De ambities van ZNA liggen op 5 vlakken: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg, een vijfsterrenziekenhuis, een toegankelijk ziekenhuis, een ziekenhuis waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen, een financieel slagkrachtige organisatie.

 

ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg

ZNA wil in de toekomst in de top 3 van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.

ZNA: een vijfsterrenziekenhuis

ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe werkt ZNA op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

ZNA: een toegankelijk ziekenhuis

ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In de toekomst wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen

ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waar ze fier op kunnen zijn.

ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie

Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende financiële draagkracht nodig om uit eigen middelen te kunnen investeren in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren. 

Concrete kortetermijnacties

Om de realisatie van het Strategisch Beleidsplan te garanderen, heeft ZNA een aantal strategische deelprojecten geïdentificeerd die in de komende jaren afgerond zullen worden: 

Continu verder werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteitsvolle en veilige zorg voor onze patiënten staat centraal. We zetten in op een kwaliteitsversterkend programma met de focus op geriatrie en revalidatie. Daarnaast maken we verder werk van zeer goed gedocumenteerde patiëntendossiers en veilige medicatietoediening. Het respecteren van de 6 patiëntveiligheidsdoelstellingen blijft uiteraard ook bovenaan op het agenda staan. Daarnaast willen we het volledige voedingsproces optimaliseren en de logistieke processen verder verbeteren.

ZNA Cadix: ZNA bouwt een nieuw ziekenhuis

In het nieuwe ziekenhuis worden diensten uit ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus overgebracht. Het wordt een ziekenhuis dat op alle vlakken klaar is voor de toekomst: beeldbepalend, hoogtechnologisch en duurzaam. ZNA zal er topcentra op vlak van brandwonden en oftalmologie aanbieden. Daarnaast komen er onder meer een spoeddienst, operatiekwartier, intensieve zorg, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en een raadplegingscentrum.

Samenwerking met GZA - doelstelling: erkenning van zorgstrategisch plan: 2018 e.v.

ZNA heeft samen met GZA een vzw opgericht die momenteel een zorgstrategisch plan voor de brede Antwerpse regio voorbereidt. Zo vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA sinds 1 juni 2018 al 1 associatieve dienst. Bovendien zijn er al trajecten opgestart in het kader van ICT (EPD) en een gemeenschappelijke apotheek met 1 geneesmiddelendistributiesysteem.

Lees meer over de samenwerking met de GZA Ziekenhuizen.

EPD - doelstelling: lancering EPD: 2022

Samen met GZA werkt ZNA aan de realisatie van een Elektronisch PatiëntenDossier.

Financiële draagkracht - doelstelling: jaarlijkse EBITDA 10%

Om blijvend te kunnen investeren in de strategische en andere projecten, stelt ZNA het behoud van 10% EBITDA als norm voorop voor de komende jaren.

Laatste update op: 22-03-2022