Missie en strategisch beleidsplan

Onze missie

ZNA luistert. ZNA staat voor kwaliteitsvolle zorg

De essentie van ons streven naar kwaliteit is vervat in de vraag: wat heeft de patiënt nodig? ZNA kiest voor radicaal patiëntgerichte zorgverlening, en luistert daarom naar patiënten en hun familieleden, naar huisartsen en andere zorgverleners, naar sociale organisaties. ZNA wil zijn sleutelrol binnen het totale zorgaanbod in Antwerpen ten volle opnemen. Als dat betekent ‘pionieren’ dan doen we dat. Als dat betekent ‘samenwerken’, dan doen we dat. Wat de kwaliteit van onze zorg ten goede komt, wat de patiënt ten goede komt, is altijd een goed idee.

ZNA zorgt. ZNA staat voor toegankelijke zorg

Ons principe van toegankelijkheid is heel eenvoudig: ZNA weigert niemand. Als een deel van de bevolking de financiële drempel naar ons zorgaanbod niet of nauwelijks kan nemen, dan is het aan ons om die drempel verder te verlagen en een oplossing te zoeken. Dat deden de OCMW-ziekenhuizen al jaren en blijven ze doen binnen ZNA. In de prijsbepaling, in de waarborgregeling, in onze samenwerking met ziekenfondsen en sociale organisaties in het Antwerpse, en met name in de inspanningen van onze sociale diensten. Kwaliteitszorg heeft pas betekenis als iedere burger er toegang toe heeft.

Ons strategisch beleidsplan en doelstellingen

In ons Strategisch Beleidsplan is vastgelegd waar we met ZNA in de toekomst willen staan.
Het is een ambitieus en concreet toekomstbeeld. In de toekomst wil ZNA op basis van meetbare patiënttevredenheid tot de top 3 van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux behoren.
De ambities van ZNA liggen op 5 vlakken: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg, een vijfsterrenziekenhuis, een toegankelijk ziekenhuis, een ziekenhuis waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen, een financieel slagkrachtige organisatie.

 


 

ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg

ZNA wil in de toekomst in de top 3 van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.

ZNA: een vijfsterrenziekenhuis

ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe werkt ZNA op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

ZNA: een toegankelijk ziekenhuis

ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In de toekomst wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen

ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waar ze fier op kunnen zijn.

ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie

Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende robuuste financiële resultaten na als noodzakelijke voorwaarde om te kunnen investeren onder meer in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.

Concrete kortetermijnacties

Om de realisatie van het Strategisch Beleidsplan te garanderen, heeft ZNA een aantal strategische deelprojecten geïdentificeerd die in de komende jaren afgerond zullen worden: 

Toekomstige fusie met GZA als ZAS - Ziekenhuis Aan de Stroom

Onze bestaande samenwerking met GZA komt in een stroomversnelling. We zijn officieel het engagement aangegaan om ons te verbinden en samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie, ZAS, op te richten. Door deze fusie willen we de patiënt nog betere basiszorg en meer en nog betere gespecialiseerde zorg aanbieden. We bouwen elke dag verder aan de fusie die tegen 1 januari 2024 een feit is. In 2023 werken we aan de integratie van onze ziekenhuizen richting een eenheid van visie, leiding en vermogen.

Lees meer over de samenwerking met de GZA Ziekenhuizen.

ZNA Cadix: ZNA bouwt een nieuw ziekenhuis

In het nieuwe ziekenhuis worden diensten uit voornamelijk ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus overgebracht. Het wordt een ziekenhuis dat op alle vlakken klaar is voor de toekomst: beeldbepalend, hoogtechnologisch en duurzaam. ZNA zal er topcentra aanbieden. Er komen onder meer een spoeddienst, operatiekwartier, intensieve zorg, traumacentrum, brandwondencentrum, psychiatrische hulpverlening, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en een raadplegingscentrum.

ZNA als Magneet voor medewerkers

Met meer dan 6 800 collega’s zijn we intussen! Wat ook je rol is binnen ZNA, je wil die graag zo goed mogelijk doen. Maar dat lukt helaas niet altijd. Door de hoge werkdruk, of door het gevoel dat je stem niet gehoord wordt. Daar hebben we naar geluisterd. De oplossing? Die ligt in een werkomgeving waar iedereen de kans krijgt om uit te blinken. Een cultuur, waar passie voor mensen centraal staat. Die leidt tot meer welzijn voor collega’s én patiënten. Zo’n cultuur heeft een naam: een Magnetcultuur. Het is een manier van werken, die leidt naar meer welzijn. We streven niet naar een nieuw label, maar naar een cultuurverandering waar welzijn en kwaliteitszorg hand in hand gaan. We vertalen het Magnet-model naar onze organisatie en iéder individu daarin. 

Continu verder werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteitsvolle en veilige zorg voor onze patiënten staat centraal. We zetten in op een kwaliteitsversterkend programma met de focus op geriatrie en revalidatie. Daarnaast maken we verder werk van zeer goed gedocumenteerde patiëntendossiers en veilige medicatietoediening. Het respecteren van de 6 patiëntveiligheidsdoelstellingen blijft uiteraard ook bovenaan op het agenda staan.

Financiële draagkracht 

ZNA zit midden in een investeringsgolf die uniek is in de sector. Naast het nieuwbouwziekenhuis wordt er ook gebouwd aan een nieuwe site voor ZNA UKJA, een nieuwe voorbouw voor ZNA Jan Palfijn en de vernieuwing van onder meer de operatiekwartieren en intensieve zorgen van ZNA Middelheim. Om deze investeringen te kunnen blijven financieren zijn gezonde financiële resultaten nodig. We zorgen hiervoor door bewust om te gaan met onze middelen en energiegebruik. We blijven het hele jaar door op zoek naar initiatieven die de activiteit kunnen verhogen of de kosten kunnen verlagen.

Digitalisering

Samen met GZA hebben we in 2022 een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd. Dit jaar werken we verder aan het optimaliseren van onze dagelijkse werking met behulp van het elektronisch patiëntendossier en dit over de ziekenhuizen van ZNA en GZA.

Laatste update op: 01-03-2023