Rechten van de patiënt

Elke patiënt heeft wettelijk recht op kwalitatieve zorg, met respect voor haar/zijn culturele, morele, filosofische en godsdienstige overtuiging. Deze video legt het kort uit.


patiëntenrechten ZNA


 

Hierbij nog eens een duidelijk overzicht van jouw rechten als patiënt.


De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg.

Als patiënt krijg je de best mogelijke zorg. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om je te behandelen volgens jouw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met jouw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.

Als patiënt kies je vrij je zorgverlener.

Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener. En je kan je op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om je als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij je behandeling, dat moet hij wel eerst zorgen dat een collega je behandeling kan verderzetten.

De zorgverlener geeft je duidelijke informatie.

Je zorgverlener moet je alle info meedelen zodat je je gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je krijgt advies over wat je best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal zodat je alles begrijpt. Je kan zelf een familielid of vriend aanstellen die je kan bijstaan als vertrouwenspersoon.

Je geeft geïnformeerde toestemming voor een behandeling.

Je zorgverlener heeft je toestemming nodig om je behandeling te starten. Hij moet je goed op tijd informeren zodat je in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij je geeft moet duidelijk en volledig zijn. Je hebt het recht te vragen of je zorgverlener verzekerd is en of hij gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen. Je hebt dus recht op informatie over verzekeringsdekking en de vergunningsstatus van je behandelend zorgverlener. Bij een spoedgeval mag je zorgverlener de behandeling wel meteen starten als jouw wil moeilijk te achterhalen is.
 
Bereid je het gesprek met de zorgverlener graag voor, maar weet je niet zo goed hoe eraan te beginnen? Bekijk dan zeker de tips op onze website. En het overzicht van belangrijke vragen van het Vlaams Patiëntenplatform kan je vast ook wel verderhelpen

Je hebt toegang tot je patiëntendossier.

Je zorgverlener houdt voor jou een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. Je kan je zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over je ziekte). Verander je van zorgverlener? Dan vraag je gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. Je mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen. Tijdens je verblijf spreek je best je behandelende arts hierover aan.

De zorgverlener respecteert je privacy.

Tijdens je behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.

Je hebt recht op adequate pijnbestrijding en palliatieve zorgen:

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan je pijnbeleving. Meld aan de zorgverleners je pijnbeleving. De pijn wordt gemeten en geëvalueerd zodanig dat de arts over voldoende informatie beschikt om een adequate pijnbehandeling aan te bieden. Palliatieve zorgen kunnen ook verstrekt worden na grondig overleg. Het Palliatief Support team kan samen met het multidisciplinair team deze zorgen omkaderen.

Je kan terecht bij de ombudsdienst.

Zijn er vragen of ben je ontevreden? Vind je dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft informatie. Wanneer je een geschil met je zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.

Extra info

Meer informatie over patiëntenrechten is ook te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.
Laatste update op: 17-04-2023