Psychiatrie - kinderen

ZNA Universitaire Kinder- & Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) met ernstige emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Denk aan kinderen en jongeren met angst, depressie, trauma, ADHD, autisme, psychose .... 

UKJA is een gespecialiseerd centrum. Het richt zich in de eerste plaats op ernstige en complexe kinder- en jeugdpsychiatrische problematieken die sterk gespecialiseerde (derdelijns) zorg vereisen. Meestal is er sprake van meerdere psychische problemen, vaak in combinatie met problemen in de omgeving of op lichamelijk vlak. Als universitair centrum trachten we in de eerste plaats kinderen en jongeren te ondersteunen die moeilijker door andere diensten of voorzieningen kunnen worden geholpen. Voor lichte en milde problematiek verwijzen we naar passende zorg in jouw buurt (eerste- en tweedelijns zorg). Bijvoorbeeld privécentra of Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Andersom verwijzen zij ook door naar UKJA.

Zowel bij diagnoses als bij behandelingen van een patiënt maakt UKJA gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten en een geïntegreerde bio-psycho-socio-culturele visie. Ouders, verzorgers en leerkrachten worden intensief bij de zorg betrokken.

Drie afdelingen met verschillende zorgeenheden

UKJA is onderverdeeld in drie afdelingen: 

 • jonge kind en gezin (0-6 jaar), 
 • kinderen (6-12 jaar) en 
 • adolescenten (12-18 jaar). 

Om elke problematiek zo gericht mogelijk aan te pakken werden per afdeling verschillende zorgeenheden uitgewerkt. 

Diagnoses en behandelingen kunnen poliklinisch, aan huis/school of tijdens een dag en/of nachtopname gebeuren.

Jonge kind en gezin (0 - 6 jaar)

 • Baby - peuter ( 0 -2.5 à 3j)
  • Poliklinische zorg (onder andere ReferentieCentrum Autisme (RCA))
  • Dagopname    
  • Zorg aan huis 
    
 • Peuters - kleuters (2.5 à 3 jaar – einde kleuterschool)
  • Poliklinische zorg (onder andere RCA) 
  • Dagopname 
  • Dag- en nachtopname
    
 • Kinderen (6 - 12 jaar) 

  • Algemeen poliklinische zorg (onder andere RCA)
  • Dagopname schoolkinderen
  • Zorgeenheid observatie, diagnostiek en crisiswerking
   • Behandeling schoolkinderen met internaliserende stoornissen (angst, depressie, trauma)
  • Zorgeenheid ontwikkelingsstoornissen
   • Behandeling schoolkinderen met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, tics, leerstoornissen)
  • Crisiswerking

Adolescenten (12 - 18 jaar)

 • Algemeen poliklinische zorg (onder andere RCA)
 • Zorgeenheid externaliserende stoornissen (onder andere FOR-K)
  • Poliklinische zorg (SGG)
  • Behandeling jongeren met externaliserende stoornis
 • Zorgeenheid internaliserende stoornissen
  • Poliklinische zorg (onder andere groepstherapieën)
  • Dagopname en behandeling jongeren met internaliserende stoornis
 • Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen (EOPS)
  • Dagopname en behandeling jongeren met ontwikkelings- of psychotische stoornis
 • Zorgeenheid eetstoornissen
  • Poliklinische zorg: inschatting van zorgnood en  opvolging voor en na opname
  • Multi Familie Therapie
  • Kortdurende en langdurige opname 
 • Crisiswerking
  • 24-uurspermanentie
  • Kortdurende crisisopname

Zorgvormen

Poliklinische zorg 

Je kan bij UKJA in de eerste plaats terecht voor derdelijnsdiagnostiek en -advies. In het ‘Referentiecentrum Autisme’ worden bovendien kinderen en jongeren onderzocht op autismespectrumstoornissen. 
Verder is het ook mogelijk om groepstherapieën en -trainingen te volgen. 

Dagopname 

UKJA beschikt over vijf leefgroepen voor dagopname: 

 • voor baby/peuters en hun zorgfiguur en kleuters, 
 • voor lagere schoolkinderen, 
 • voor jongeren met internaliserende problemen (angst, depressie, trauma), 
 • voor jongeren met eetproblemen (MFT) en 
 • voor jongeren met ontwikkelings- en psychotische stoornissen. 

De dagopname biedt een deeltijdse behandeling aan voor kinderen en jongeren die in hun thuissituatie kunnen verblijven en hulp nodig hebben bij een psychiatrische stoornis. Er is bovendien een nauwe samenwerking met de ziekenhuisschool Antwerpen (Stedelijk Onderwijs Antwerpen), die onderwijs op maat aanbiedt. 

Dag- en nachtopname 

UKJA beschikt over verschillende leefgroepen voor peuters en kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. Tijdens een opname wordt een geïntegreerde en globale behandeling door een multidisciplinair team aangeboden. Tijdens een opname kunnen kinderen en jongeren onderwijs op maat volgen in de ziekenhuisschool. Met uitzondering van een crisisopname is de gemiddelde verblijfsduur in UKJA twee tot zes maanden.  

Crisisinterventie

Er is dag en nacht een kinder- en jeugdpsychiater beschikbaar. Die vangt kinderen en jongeren met spoedeisende psychiatrische problemen eerst mee op en helpt hen mee te stabiliseren tot andere hulpverlening ingeschakeld wordt. Een opname zal niet altijd mogelijk of noodzakelijk zijn. Alleen wanneer 24 uurskinder- en jeugdpsychiatrische zorg aangewezen is, kan een crisisopname deel zijn van het zorgplan.

Partners

UKJA werkt intensief samen met andere zorgpartners in het ggz-netwerk voor kinderen en jongeren in Antwerpen (PANGG0-18). 
 

Contact

In welke ziekenhuizen vind je de dienst?

ZNA Middelheim

 • Afdeling Jong kind en gezin (raadplegingen, dagbehandeling, opname, outreaching)
 • Afdeling Adolescenten (raadplegingen, dagbehandeling, opname, outreaching)
 • Referentiecentrum Autisme (voor jonge kinderen)

ZNA Hoge Beuken

 • Afdeling Kinderen (raadplegingen, dagbehandeling, opname, outreaching)

ZNA Sint-Erasmus

 • Raadplegingen Kinderen (enkel diagnostiek en advies)
 • Raadplegingen Adolescenten (enkel diagnostiek en advies)
 • Referentiecentrum Autisme (voor kinderen en adolescenten)

Onze visie

Vier essentiële waarden staan centraal in de zorg die ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen biedt aan kinderen van 0 tot en met 17 jaar met een kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek:

 • Gericht op het kind met de focus op het gezin;
 • In de directe sociale omgeving;
 • Met respect voor iedereen zonder discriminatie van welke aard ook;
 • Empowerment: Het krachtgericht werken is gericht op naadloze trajecten en het inzetten van de aanwezige krachten van minderjarigen en hun context.

Meer

Nauwe samenwerking met

Onze kwaliteit

 • Kwalitatief hoog niveau van kinder- en jeugdpsychiatrische zorg
 • Behandeling op maat
 • Sinds 2005 erkend als Referentiecentrum Autisme

Hoe verloopt de aanmelding?

Om je kind aan te melden

Meer

Werking

Onze zorgverlening wordt op verschillende manieren aangeboden:

 • Raadpleging
 • Dagbehandeling
 • Opname
 • Outreaching of zorg aan huis
 • Crisisinterventie

Meer

Hoe verloopt een intakegesprek?

Tijdens het eerste gesprek verkennen we jullie situatie. We luisteren naar de zorgen die je je maakt over je zoon of dochter en gaan na hoe je kind dit ervaart.

Meer

Referentiecentrum Autisme (RCA)

Het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen is een samenwerking tussen ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen, het Gouverneur Kinsbergen Centrum en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel.

Meer

Infosessie

Lees hier meer over onze zomerkampen en groepstraining

Contacteer Erwin Heylen: 03 280 49 00 

Laatste update op: 21-06-2024
Auteur(s): Team: Kinderpsychiatrie