Kwaliteitsmetingen

Naast het opvolgen van interne kwaliteitsindicatoren heeft ZNA zich geëngageerd om deel te nemen aan VIP² (Vlaams Indicatorenproject voor patiënten en professionals) en Flanders Quality Model (afgekort FlaQuM).

Met de kwaliteitsindicatoren kunnen ziekenhuizen een bepaald onderdeel van hun kwaliteit meten en de behaalde resultaten vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen.

VIP²

VIP² heeft verschillende domeinen geïdentificeerd waarbinnen kwaliteitsindicatoren zijn uitgewerkt:

  • borstkanker
  • rectumkanker
  • patiëntervaringen: websitebeoordeling, patiëntenbevraging
  • ziekenhuisbrede elementen die de zorg voor patiënten beïnvloeden: handhygiëne, volledig geneesmiddelenvoorschrift, patiëntenidentificatie, checklist veilige heelkunde

ZNA neemt deel aan al deze metingen. 

De resultaten van de kwaliteitsindicatoren zijn beschikbaar op de centrale website voor zorgkwaliteit.

Momenteel ontwikkelt ZNA een eigen indicatorlandschap met de bedoeling om continu en dus ook sneller in kaart te brengen waar ZNA de kwaliteit nog kan verbeteren. Meer info over deze indicatoren en de resultaten volgt nog.

Flanders Quality Model

Het Flanders Quality Model (afgekort FlaQuM) streeft ernaar om tegen eind 2023 een duurzaam kwaliteitskader voor de zorgorganisaties te ontwikkelen. ZNA neemt enthousiast deel aan dit project om zo zijn werking voortdurend te verbeteren. Het is een initiatief van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) en Zorgnet-Icuro. Het model focust op het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van zorgorganisaties. Het biedt de ruimte aan artsen en medewerkers om dat te doen vanuit hun expertise als zorgprofessionals. Meer dan bij de internationale JCI accreditatie mogelijk is. Vandaar dat ZNA zijn JCI-accreditering niet verlengt in mei 2022.

ZNA blijft zo niet alleen inzetten op kwaliteitsvolle en veilige zorg aan al zijn patiënten. De organisatie bouwt ook actief mee aan een eigen duurzaam systeem om kwaliteit te beheren. 

Focus op voortdurend verbeteren en duurzame zorgkwaliteit

ZNA wil vanuit zijn waarden de kwaliteit van zorg voortdurend verbeteren. We leggen daarbij de nadruk op de mens, enerzijds op de patiënt die de zorg krijgt en anderzijds op de arts en de medewerker die de zorg samen leveren. ZNA wil de bekomen kwaliteitsresultaten duurzaam integreren in de dagelijkse werking op de afdelingen en diensten. 

Hoe beleeft onze patiënt de kwaliteit van onze zorg? 

Hoe draagt onze kwaliteitswerking bij tot een goede zorgbeleving voor onze patiënt?
Ervaart de patiënt dat onze zorg vanuit zijn zorgvraag wordt ingericht? 

Hoe kijkt de patiënt naar het ziekenhuis als werkgever voor zijn artsen en medewerkers? 
Ervaart de patiënt dat ZNA zijn artsen en medewerkers ondersteunt om goede, veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden? 
Voelt, beleeft en ervaart de patiënt dat ZNA een warme werkomgeving creëert voor al zijn artsen en medewerkers? 

Ziet de patiënt nog verbetermogelijkheden in de zorg voor onze patiënten en voor onze artsen en medewerkers? Welke kansen en opportuniteiten worden nog niet optimaal benut? 

Hoe kijkt de ZNA-arts en medewerker naar de zorg die het ziekenhuis biedt? 

Daarnaast is het even belangrijk te weten hoe de ZNA-artsen en medewerkers de zorg voor onze patiënten ervaren, en hoe zij de werksfeer op de afdelingen en diensten beleven.

Zien zij nog verbeterkansen en welke elementen vinden zij dat we prioritair moeten aanpakken? 

De bevraging houdt ons de spiegel voor

De bevraging (Quick Scan binnen FlaQuM ontwikkeld) helpt om in kaart te brengen hoe de patiënt en zijn naaste, maar ook hoe de artsen, medewerkers en verwijzers enerzijds de zorg voor patiënten en anderzijds de zorg voor onze ZNA-artsen en -medewerkers ervaren en beleven. 

De resultaten van de bevraging helpen ZNA om de juiste prioriteiten te stellen en gericht acties te ondernemen om onze zorg voor de patiënt verder te verbeteren én om ook de werkomgeving voor onze artsen en medewerkers verder te verfijnen. 

Groepswerk

Dat doen we uiteraard niet alleen. ZNA neemt deel aan de studie, samen met 18 andere Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen (waaronder ook GZA, UZA en Imeldaziekenhuis uit de provincie Antwerpen). Dit traject kreeg de naam ‘FlaQuM proeftuin’. Daarmee willen we actief het roer omgooien en werk maken van een Vlaams kwaliteitsmanagementkader om kwaliteitsverbeteringen in de organisaties in perspectief te plaatsen en ze op duurzame wijze te verankeren in de werking van de organisatie. 

Een geïntegreerde benadering van goede zorg

Het nieuw kwaliteitsmanagementmodel speelt in op de evolutie in de gezondheidszorg om kwaliteitsvolle zorg in te richten vanuit de noden en behoeften van de patiënt, de patiënt en zijn naaste actief te betrekken bij de zorg en dit met aandacht voor het welzijn van de zorgverstrekker en vanuit een rationeel en efficiënt gebruik van middelen.

Verder bouwen met de patiënt, arts en medewerker in gedachten

Het nieuw kwaliteitsmanagementmodel FlaQuM begint niet van nul af aan. 
We bouwen verder op het bestaande kwaliteitsbeleid en houden de beleidslijnen en procedures aan. We gaan na hoe ze geborgd zijn in de federale en Vlaamse wetgeving en eisenkaders en bouwen zo verder op de eerdere inspanningen om kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden. 

De patiënt en zijn naaste, maar ook de artsen, medewerkers en verwijzers een stem geven in de aanpak omtrent kwaliteitsbeheer zien wij als een bewuste positieve evolutie. Dit zal ons helpen om de juiste keuzes te maken en de grootste uitdagingen eerst aan te pakken. 

Meer info:

Heb je een vraag? Contact Els Van Zele ([email protected]).

 

Laatste update op: 20-04-2022