Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen.

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan het aanvaarden van onderstaande bepalingen. Door deze website te bezoeken, aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

ZNA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Aanpassingen aan de voorwaarden zullen op deze pagina worden bekendgemaakt en zullen automatisch van kracht zijn.

Gebruiksvoorwaarden ZNA-website

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij expliciet anders vermeld, is de volledige inhoud eigendom van ZNA. De inhoud mag enkel worden aangewend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden om de inhoud te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder expliciete toestemming van ZNA.

ZNA streeft ernaar om de informatie op haar website zo volledig, juist, begrijpelijk, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen garandeert ZNA niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. ZNA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen inzake de inhoud van deze website.

Deze website bevat links of referenties naar andere websites. ZNA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud of de (on)beschikbaarheid van deze websites voortvloeit. Elke link naar een andere website is louter geplaatst voor het comfort van de gebruiker van deze website.

De medische informatie op deze website is louter indicatief en kan de diagnose door of het medisch advies van een arts niet vervangen. ZNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op de informatie die op deze website te vinden is. Als je medisch advies wenst, kan je contact op te nemen met één van onze artsen. Zij zullen je adviseren en behandelen op basis van jouw persoonlijke situatie.

De persmededelingen van ZNA worden enkel ter informatie weergegeven op deze website. De door ZNA verschafte informatie is accuraat op het moment van berichtgeving, zonder dat daarbij enige garantie wordt gegeven over de correctheid van de inhoud. Bezoekers van de website kunnen niet veronderstellen dat verklaringen voor onbepaalde tijd geldig blijven na de bekendmaking. ZNA controleert geen eerdere berichtgevingen om te bepalen of zij accuraat blijven of om ze te vervangen of bij te werken.

ZNA stelt alles in het werk om de toegankelijkheid van de website te allen tijde te verzekeren. ZNA kan echter de veiligheid en continue beschikbaarheid van haar website niet verzekeren en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot de website of het onvermogen om toegang tot deze website te verkrijgen.

Als je meer wilt te weten komen over onze diensten, kan je rechtstreeks contact nemen via [email protected] . We zullen je graag meer gedetailleerde informatie bezorgen en antwoorden op elke vraag.

De volledige inhoud van deze website wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de inhoud of het gebruik van deze website. Het niet actief afdwingen van de strikte nalevering van deze gebruiksvoorwaarden door ZNA, houdt geen afstand van recht in.

Privacyverklaring en persoonsgegevens

Alle berichten die je naar deze website stuurt, worden beheerd door het ZNA Privacyreglement voor patiënten.

Dit reglement is van toepassing op: 

 • identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer
 • financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds 
 • medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules:
  • medische module
  • verpleegkundige module
  • paramedische module
  • geneesmiddelenverstrekkingsmodule
 • sociale gegevens
 • andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (gerechtelijke gegevens)

ZNA verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij je die zelf vrijwillig verstrekt. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is echter mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd, zodat bepaalde diensten kunnen worden gebruikt (vb. inloggen op de afsprakenplanner, deelname aan een wedstrijd,…). Wanneer ZNA dergelijke diensten aanbiedt op haar website, wordt er steeds duidelijk en nauwkeurig beschreven waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

ZNA verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens slechts mits je toestemming en uitsluitend om de door jou gevraagde diensten of informatie te verstrekken. Je persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegevens aan derden. 

Een overzicht van je rechten en mogelijkheden van verweer in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vind je in het ZNA Privacyreglement voor patiënten.

ZNA treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Heb je hier vragen over? Contacteer onze data protection officer op [email protected].

Ziekenhuisaansprakelijkheid - verzekeringsstatus beroepsbeoefenaars

Als patiënt heb je recht op informatie over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en haar beroepsbeoefenaars alsook over de verzekerings- en registratiestatus van de beroepsbeoefenaars (artsen, apothekers, verpleegkundigen, logopedisten,…) die je bij ZNA behandelen.

In onderstaande tabel wordt de contractuele rechtsverhouding tussen ZNA en de beroepsbeoefenaren werkzaam in het ziekenhuis verduidelijkt.

Wens je specifieke informatie betreffende het statuut van de beroepsbeoefenaar die jou behandelt? Dan kan je contact nemen met de Ombudsdienst.

Categorie van beroepsbeoefenaar Statuut Aansprakelijkheid van het ziekenhuis?
Artsen, tandartsen, klinisch biologen Zelfstandigen
Statutairen

Neen
Neen 

Artsen in opleiding Sui generis statuut Neen
Verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen Werknemers
Statutairen
 

Ja
Ja

Apothekers

Werknemers
Statutairen

Ja
Ja

Kinesitherapeuten

Werknemers
Statutairen
Zelfstandigen

Ja
Ja
Neen

Podologen, pedicuren, bandagisten Zelfstandigen Neen
Psychologen

Werknemers
Statutairen
Zelfstandigen

Ja
Ja
Neen

Overige beroepsbeoefenaars

Werknemers
Statutairen
Zelfstandigen

Ja
Ja
Neen

Gespecialiseerd personeel van leveranciers die artsen assisteren bij bepaalde ingrepen Zij hebben geen contractuele relatie met ZNA Neen

Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken als werknemer of als statutaire medewerker (met uitzondering van de statutaire artsen) en is verantwoordelijk voor een correcte uitoefening van de medische en verpleegkundige activiteiten en voor het respecteren van je rechten als patiënt door hen. Deze beroepsbeoefenaren zijn verzekerd via de burgerlijke aansprakelijkheidspolis van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de beroepsbeoefenaars die als zelfstandige actief zijn in het ziekenhuis (zoals de meeste artsen) noch voor de statutaire artsen. Zij zijn verzekerd middels een eigen burgerlijke aansprakelijkheidspolis.

Voor meer info hierover kan je terecht bij de Ombudsdienst.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruikt van cookies.

Lees alle details rond ons cookiebeleid.

Laatste update op: 30-10-2023