Persoonlijke gegevens en privacyreglement

ZNA zorgt voor jou. Om de kwaliteit van onze zorg te garanderen, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Wij vinden je privacy daarbij heel belangrijk. 

Op deze webpagina geven we op een eenvoudige manier uitleg over het verwerken en beschermen van je persoonsgegevens en over je rechten als patiënt. 
 

Klik voor het volledige en juridisch bindend ZNA Privacyreglement voor patiënten.

 


Welke gegevens verzamelen we? 

 

 • Gegevens over je identiteit

  • je  naam
  • je geslacht
  • je geboortedatum
  • je rijksregisternummer
  • je adres
  • je familiale gegevens
  • je contactgegevens
  • je ziekenfonds en andere verzekeringen
 • Persoonsgegevens over je gezondheid

  • je bloedgroep
  • je gewicht en lengte
  • reden van opname
  • allergieën 
  • diagnoses
  • ingrepen
  • onderzoeken en resultaten (labo, RX, EKG …)
  • medische verslagen
  • medicatie
  • zorgplan
  • verpleegkundige, klinische, psychiatrische informatie
  • beeldmateriaal (RX-foto’s, wondfoto’s…)
  • verslagen van andere zorgverstrekkers
  •  …
 • Financiële gegevens (voor je factuur)

  • Welke prestaties heeft ons ziekenhuis geleverd?
  • Welke producten heb je gekregen?
  • Hoe lang hebben wij je verzorgd?
  • Hoe betaal je ons?
  • Welke verzekering heb je?
  • ...

 


Waarom hebben we je gegevens nodig? 

 

Wij hebben de informatie nodig:

 • om voor jou te zorgen: we onderzoeken je om de juiste diagnose te stellen, we verzorgen je en we behandelen je
 • om je opname of consultatie administratief te regelen
 • om je de juiste medicatie voor te schrijven
 • om je klachten over ons ziekenhuis te behandelen
 • om te weten of je een kandidaat-orgaandonor bent om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren
 • om aan wetenschappelijk onderzoek te doen
 • om ons beleid te kunnen verbeteren

 


Hoe vragen we je gegevens? 

 

 • In de eerste plaats stellen we onze vragen direct aan jou, de patiënt. 
 • Soms vragen we gegevens over je gezondheid op een andere manier. Bijvoorbeeld: we vragen ze aan een familielid als je ze niet zelf kan geven. 

 


Hoe verwerken we je gegevens?

 

We verwerken je informatie in de volgende stappen:

 • We voeren je persoonlijke informatie in.
 • We gebruiken de informatie die we nodig hebben tijdens je verblijf of consultatie.
 • We maken de factuur van je verblijf of consultatie. We sturen de factuur naar jou, je verzekering en/of naar andere diensten.
 • We bezorgen je medische informatie aan zorginstellingen buiten ons ziekenhuis. Dat doen we enkel als dat nodig is voor je verdere verzorging. 
 • We maken je gegevens anoniem. We bezorgen de anonieme informatie aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of aan de Vlaamse Gemeenschap.

 


Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

 

Onze medewerkers die betrokken zijn bij jouw dossier hebben toegang tot belangrijke informatie voor hun specifieke taak. Zij mogen dus niet al je informatie lezen.

Personen met toegang zijn onder meer:

 • jouw behandelende arts(en)
 • verpleegkundigen die jou behandelen. 
 • ons paramedisch personeel zoals kinesisten, psychologen, diëtisten …
 • ons keukenpersoneel: zij hebben informatie nodig voor je dieet
 • onze apothekers: zij hebben informatie nodig voor je medicatie
 • onze administratieve medewerkers: secretariaten, de dienst opname en facturatie
 • andere medewerkers: de dienst patiëntenbegeleiding: zij kunnen je informatie doorgeven aan de sociale dienst, de psychologische dienst of de pastorale dienst; de ombudsdienst; de dienst informatica in geval van technische ondersteuning

Onze medewerkers respecteren deze privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Zij respecteren ook het beroepsgeheim en de discretieplicht. 

 


Aan wie geven we je persoonsgegevens door?

 

Wij kunnen je persoonlijke gegevens enkel doorgeven aan deze diensten:

 • verzekeringsinstellingen: enkel met jouw akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • het Rijksinstituut voor Ziekte-  en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): enkel met jouw akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • personen die jou vertegenwoordigen, zoals betrokken patiënten of vertrouwenspersonen of (wettelijke) vertegenwoordigers
 • diensten van de overheid: enkel als zij het recht hebben op je informatie 
 • zorgdiensten buiten ons ziekenhuis: enkel als dat nodig is voor je verzorging 
 • andere diensten: enkel met je akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • de verzekering van het ziekenhuis of van onze artsen: zonder jouw akkoord als dat nodig is voor een juridische procedure
 • bedrijven die informatie verwerken: enkel de bedrijven waarmee wij samenwerken

Soms moeten wij je informatie doorgeven aan een dienst buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Wij informeren je dan over de gevolgen voor je privacy.
Wij geven je gegevens anoniem door aan bepaalde diensten, bijvoorbeeld voor onderzoek en beleid. 

We geven enkel die persoonsgegevens door die echt nodig zijn voor het correct uitvoeren van de taken door die andere diensten.

 


Hoe houden we je gegevens veilig? 

 

We zorgen dat je informatie volledig en correct is. We volgen ook strikte regels om je persoonsgegevens veilig te houden. Dat wil zeggen dat we je gegevens met technische en organisatorische maatregelen beschermen tegen:

 • verlies
 • diefstal
 • het ongeoorloofd wijzigen van de gegevens

 


Hoelang bewaren we je gegevens?

 

We bewaren je persoonlijke informatie volgens termijnen die wettelijk werden vastgelegd: 

 • minstens 30 jaar (medische informatie)
 • minstens 20 jaar (verpleegkundige informatie)
 • minstens 7 jaar (documenten over facturatie)
 • één jaar (ombudsdienst), daarna maken we je gegevens anoniem

Voor meer informatie over de verlenging of het inkorten van deze termijnen, kan je het volledige en juridisch bindend ZNA Privacyreglement voor patiënten raadplegen.

 


Wat zijn je rechten?

 

 • Je kunt lezen hoe wij omgaan met je persoonlijke informatie
  • in het opnameformulier
  • in de onthaalbrochure
  • op de website van ZNA

Je vindt onze privacyregels ook aan het onthaal van elk ZNA-ziekenhuis. 

 • Je mag ons altijd vragen om een kopie te krijgen van je dossier. Op jouw vraag kunnen wij ook een kopie bezorgen aan een arts of een andere instantie. Wij bezorgen de informatie op papier of digitaal, zoals je het wilt.

  Let op: wij mogen geen informatie doorgeven die de privacy van andere personen kan schaden.
   

 • Je mag ons altijd vragen om inzage te krijgen in je dossier. Dit kan via deze aanvraag om je dossier in te kijken
   
 • Je mag ons altijd vragen om informatie aan te passen als ze niet juist of niet volledig is.
  Je mag ook vragen om je informatie tijdelijk niet te gebruiken, tot ze juist of volledig is.

  Stuur hiervoor een mail naar [email protected] of vul het contactformulier op onze ZNA-website in.
   

 • Je mag ons vragen om je informatie niet meer te gebruiken als je vindt dat wij er niet correct mee omgaan. Je kan ons ook vragen om je informatie te verwijderen. 

  Stuur hiervoor een mail naar [email protected] of vul het contactformulier op onze ZNA-website in.

  Let op: wij zijn niet verplicht om je gegevens te verwijderen als we die omwille van wettelijke bepalingen moeten of mogen bewaren.  Voorbeeld: je medisch dossier kan niet verwijderd worden.

Meer informatie over je rechten vind je in het volledige en juridisch bindend ZNA Privacyreglement voor patiënten.

 


Wat als je een bezwaar wil indienen?

Je kan een bezwaar indienen:

 • als je vindt dat wij je gegevens gebruiken in óns belang en niet in joúw belang 
 • als je niet wilt dat wij je gegevens gebruiken om aan marketing te doen 

Neem hiervoor contact op met de ombudsdienst van ZNA:
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen 
[email protected] 
03 280 80 82

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Noteer je bezwaar op papier of in een mail. Je mag ook bellen. 
 • Je krijgt een eerste reactie van de ombudsdienst. 
 • Je brengt de nodige documenten binnen bij de ombudsdienst.
 • Je krijgt binnen de maand een antwoord op je bezwaar.
  • Is het een complex bezwaar? Dan krijg je binnen de drie maanden een antwoord.
  • Is je vraag of bezwaar onduidelijk? Dan kunnen wij extra informatie vragen. 

Geef je ons de nodige informatie niet, dan kunnen wij je vraag of bezwaar weigeren. 

Let op: is je bezwaar helemaal zonder reden? Of maak je steeds opnieuw hetzelfde bezwaar? Dan kunnen wij je vraag weigeren of administratieve kosten aanrekenen. 

 


Wie is verantwoordelijk voor je privacy? 

 

Binnen ZNA is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor je privacy. Deze wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. 

De functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van je persoonsgegevens . Heb je vragen over je privacy? Contacteer de functionaris via mail: [email protected].

 

Meer weten?

Het volledige en juridisch bindend ZNA Privacyreglement voor patiënten kun je hier raadplegen.
Deze regels zijn geldig vanaf 25 mei 2018. 

 

Belangrijke info over foto's, video-en geluidsopnames

 • Voor de opvolging van je medische toestand is het mogelijk dat je tijdens je behandeling en/of je verblijf in het ziekenhuis wordt gefilmd. Om je privacy te respecteren zullen deze beelden slechts gebruikt worden in het kader van je behandeling. Alle nodige voorzorgen worden genomen opdat je privacy niet in gedrang komt. Indien je - ondanks al onze maatregelen ter bescherming van je privacy - toch niet wilt gefilmd worden, kan je dit melden.
 • Het is niet toegestaan om artsen of medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen of geluidsopnames te maken zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 • Dit geldt ook voor selfies: neem je een selfie, waak er dan over dat er geen andere patiënten mee opstaan, tenzij ze je hun uitdrukkelijke toestemming geven.

Cookie policy

Meer info over onze cookie policy vind je in de juridische informatie.

Laatste update op: 07-07-2022