Waarom bij ons?

Sinds zijn opstart in 1990 bekleedt ZNA Fertiliteit een belangrijke plaats in het landschap van de voortplantingsgeneeskunde.

Het ZNA Fertiliteitscentrum biedt dan ook een complete en hoogkwalitatieve behandeling:

  • Zowel de monitoring als het labogedeelte van de fertiliteitsbehandeling kunnen in ons centrum gebeuren (erkend B-centrum).
  • Nieuwe technieken en behandelingen worden ingevoerd nadat aangetoond werd dat ze wetenschappelijk onderbouwd en veilig zijn.

Binnen ZNA Fertiliteit is er aandacht voor zowel medische als emotionele noden van de patiënt. Patiënten voelen zich geen nummer, dankzij de hechte en kleinschalige samenwerking van artsen, fertiliteitsverpleegkundigen en labomedewerkers. Psychische ondersteuning wordt geboden via het centrum voor psychisch welzijn, Anthe. Die multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk om optimale zorg te verlenen aan patiënten met fertiliteitsproblemen.  Zo vullen de diagnose, behandeling, voorlichting en psychologische ondersteuning elkaar perfect aan.

Het ZNA Fertiliteitscentrum is een van de centra die een voortrekkersrol speelde in het bekomen van de IVF-terugbetaling door de mutualiteit en het daaraan gekoppelde invoeren van ‘Single Embryo Transfer’.

Daarnaast zijn we als centrum trots dat de klassieke IVF-techniek nog steeds bij 50% van onze patiënten wordt toegepast. Ter vergelijking: in andere Belgische fertiliteitscentra is dat slechts bij 15% van de patiënten. Dat betekent uiteraard niet dat ons centrum geen expertise heeft op het vlak van de ICSI-techniek. Na zorgvuldig afwegen van verschillende factoren wordt er ook nog ongeveer bij de helft van onze patiëntenpopulatie geopteerd voor ICSI, met een bovengemiddeld bevruchtingspercentage van 71% in 2021 (benchmark = 65%).

IVF of ICSI?


IVF ICSI


Het verschil tussen IVF en ICSI zie je duidelijk op deze afbeelding. Bij IVF proberen miljoenen zaadcellen de eicel te bevruchten. Bij ICSI injecteert een embryoloog een zorgvuldig uitgekozen zaadcel in de eicel, een “artificiëlere aanpak” dus. Een IVF-bevruchting stemt meer overeen met een natuurlijke bevruchting in vivo. 

Pionier in Single Embryo Transfer (SET)

SET of het terugplaatsen van slechts één embryo per poging is de meest voor de hand liggende strategie om een meerlingzwangerschap te voorkomen.

Het ZNA Fertiliteitscentrum speelde sinds 1997 een pioniersrol bij de invoering van SET in de dagelijkse praktijk.

Het zorgde er mee voor dat, van bij de start van de terugbetaling van de IVF/ICSI-behandeling (KB van 01/07/2003), de willekeur bij de terugplaatsing van het aantal embryo’s wettelijk aan banden werd gelegd.

Bij vrouwen jonger dan 36 mag in een eerste IVF/ICSI-cyclus slechts één embryo worden teruggeplaatst. Ook in een tweede cyclus wordt bij die groep de terugplaatsing van slechts één embryo nagestreefd tenzij de kwaliteit van het embryo niet goed is.

De ervaring heeft echter geleerd dat ook de ruimere toepassing van SET geen negatieve impact heeft op het zwangerschapscijfer bijvoorbeeld bij vrouwen tot 38 of bij toepassing in de tweede IVF/ICSI cyclus. Bij twee patiënten op de drie werd slechts één embryo teruggeplaatst zonder daling van de kans op succes. Het tweelingpercentage daalde tot ver beneden 10%. ZNA Fertiliteit blijft hier jaar na jaar enorm veel belang aan hechten. Daardoor behoren we ondertussen tot een van de centra met het laagste aantal (2,8%) meerlinggeboortes. Terwijl het gemiddeld meerlingpercentage van alle Belgische fertiliteitscentra op 6.2% ligt. Drielingzwangerschappen kon ons centrum de laatste jaren zelfs volledig uitsluiten. 

Laatste update op: 07-11-2022